ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγικά

 
1.1. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της www.motokafetzis.gr από τους επισκέπτες και πελάτες της προϋποθέτει την συμφωνία με τους παρακάτω όρους χρήσης.

 
1.2. Ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων και εφόσον συμφωνεί με αυτούς να προχωρά στην χρήση των υπηρεσιών. 
 
2. H εταιρεία.

 Η www.motokafetzis.gr ανήκει αποκλειστικά στην Στυλιανός Καφετζής ΟΕ με ΑΦΜ 996646770 και έδρα στην Θουκυδίδου και Ευζώνων 29, Σέρρες.


 
3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 
3.1.  Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.


4. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας.
 
4.1. Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
4.2. Η Εταιρία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα.

 
4.3. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε λάθος γίνει κατά την διάρκεια της παραγγελίας από τον  πελάτη.

 
5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 
5.1. Γενικά

Ο Χρήστης που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή προβαίνει σε αγορές, χρειάζεται να παρέχει ορισμένες πληροφορίες (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία. Ο Χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρία τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρία μας τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 του Ν. 2472/1997 με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον Πελάτη.
  

 5.2. Χρήση των Πληροφοριών

Το motokafetzis.gr συλλέγει  τις πληροφορίες που της δίνει ο πελάτης με την δική του συγκατάθεση έτσι ώστε ή να εκτελεστεί η παραγγελία του ή απλώς να λαμβάνει νέα για προσφορές και προωθητικές ενέργειες που διοργανώνονται από την εταιρεία. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας είναι ασφαλείς και απόρρητες και μας παρέχονται μόνον στην περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά e-mails.

  
 
6. Ασφάλεια.
 
6.1. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

  
  
 
7. Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή.
 
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας αποτελούν σύναψη συμβάσεων πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, της ΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β 2144/30.8.2013) καθώς και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη της σύμβασης πωλήσεως).
 

 
8. Τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
 
Το www.motokafetzis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 
 
9. Τελικές Διατάξεις.
 
15.1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από την σύμβαση της πώλησης μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια.
 
15.2. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής (εναλλακτικής) επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, όπως στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.